News

01.02.2015

AssociationExhibiting for Japan:
Akito Tanimura, Ayumi Morioka, Emiko Oyama, Hiroyuki Omori, Jin Ote, Kei Sakakibara, Man Zhuang, Masataka Kuroyanagi, Naomi Saji, Seiko Kawachi, Sanae Yamamoto, Takako Koizumi, Takako Seo, Takeshi Katori, Yoshie Uchida

Exhibiting for Italy:
Laura Allegro, Emilio Baracco, Yu Cai, Ada Marina Candussi, Dario Delpin, Gino Di Pieri, Fernando Di Stefano, Gianni Favaro, Paola Ginepri, Mario Guadagnino, Lanfranco Lanari, Vittorio Manno, Bruno Missieri, Bonizza Modolo, Claudio Olivotto, Enrico Piras, Fabio Riaudo, Angelo Rizzelli, Gianni Verna, Marina Ziggiotti