China

back to Collections

Cai Wantong
Cai Wantong
Door, 2017
Woodcut - mm 150x180
Cai Wantong
Lron Lady IV, 2018
Woodcut - mm 130x100
Chen Chuan
Chen Chuan
Ancient wind rhyme2, 2008
Woodcut watermark - mm 150x110
Chen Chuan
East 1, 2000
Woodcut watermark - mm 120x100
Chen Guoyi
Chen Guoyi
Scenery, Image No.8, 2018
Woodcut - mm 185x150
Chen Guoyi
Scenery, Image No.9
Woodcut - mm 185x150
Cui Xiaohua
Cui Xiaohua
Hi Beauty -10, 2018
Woodcut - mm 180x180
Ke Bairu
Ke Bairu
Infatuation Butterfly No.1, 2017
Mix Media - mm 190x200
Ke Bairu
Infatuation Butterfly No.2, 2017
Mix Media - mm 190×200
Li Jian
Li Jian
Elegant Interest, 2019
Silkscreen - mm 200x200
Sun Qian
Sun Qian
HuiZhou Lingering Charm, 2018
Digital print - mm160×155
Tian Wei
Tian Wei
Anecdote in a small town 1, 2019
Woodcut - mm 150x150
Tian Wei
Anecdote in a small town 2, 2019
Woodcut - mm 150x150
Xie Dan
Xie Dan
Quite, 2017
Intaglio - mm 195x195
Yin Xiaojia
Yin Xiaojia
Blue-1, 2019
Mixed media - mm 145x105
Zhang Xiang
Zhang Xiang
Benediction of snake 2012
Woodcut, relief-printed metal plate - mm 132x132
Zhang Xiang
Good luck in the pig, 2018
Woodcut, relief-printed metal plate - mm 110x133